TOKAT ALMUS AKARÇAYLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
YURT İÇİ YÜKSEKÖĞRENİM
BURS YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Tokat Almus Akarçaylılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönerge, Tokat Almus Akarçaylılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından belirlenecek öğrencilere hangi koşullarla burs verileceği ile bunların kesilmesi ve gereği durumunda tahsiline ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.
 
Dayanak
Madde 3 - Bu Yönerge, Tokat Almus Akarçaylılar Kültür ve Dayanışma Derneği tüzüğünün 2. Maddesinin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri başlığının 16. fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. [Üyelerimiz ve Akarçaydaki insanlar arasında ekonomik ve sosyal dayanışma ve yardımlaşma sağlar. Mali gücü oranında yıllık bütçesine yardım fonu adında bir fon ilave ederek, Üye, üye yakını ve Akarçaylı yüksek eğitimine devam edenlere yönetim kurulunun tespit edeceği yardımları yapar.]
 
Madde 4 - Bu Yönergede geçen;
Dernek                 : Tokat Almus Akarçaylılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ni,
Yönetim Kurulu  : Tokat Almus Akarçaylılar Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu’nu,
Öğretim Kurumu : Öğrencinin öğretim gördüğü yükseköğretim kurumunu,
Öğrenci                : Yurt içinde öğrenim gören yükseköğrenim öğrencisini,
Burs                     : Bu Yönerge hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız verilen parayı,
Gereksinim          : Öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumunu,
 
İKİNCİ BÖLÜM
Burs Miktarı ve Ödeme Zamanları
Madde 5 – Dernek bütçesi dikkate alınarak burs verilecek öğrenci sayısını, burs miktarı ve ödeme zamanını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
Burs Miktarı
Derneğin öğrencilere vereceği burs miktarı, her eğitim-öğretim yılı için, bir üyenin bir yıllık dernek üye aidatının 16 (Onaltı) katını ve iki yıllık Yüksek okul öğrencilerine 8 (Sekiz) katını aşamaz. Tüzüğün 13. maddesi 1.fıkrası hükümlerine istinaden Yönetim Kurulu Ocak ayında alacağı kararla yıllık üye aidatını yeniden belirlediğinde, burs miktarı eğitim-öğretim yılı sonuna kadar bu karardaki miktar üzerinden değerlendirilir ve üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilerek tebliğ edilir. Yönetim Kurulu Ocak ayında karar almadığında bir önceki yılın kararı geçerlidir.
 
Ödeme Zamanları
Her eğitim-öğretim yılı öğrencilerin üniversiteye kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen ekim ayı başından itibaren, dernek yönetimine müracaat ettiği tarihteki ay itibariyle başlar ve eğitim-öğretim yılı sonunda sona erer.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Burs Verilebilecek Öğrenciler
 
Madde 6 – Bu madde kapsamında gereksinimi olan öğrencilere burs verilmektedir.
a)      Lisans (4 yıllık veya daha fazla süre eğitim veren fakülteler)
b)      İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden kayıtlı öğrenciler
c)      Yüksek Lisans öğrencileri
d)      Vakıf (Özel) Üniversitesi öğrencileri
e)      İki yıllık yüksekokul öğrencileri
f)       İkinci öğretimde okuyan öğrenciler Dernek Üyesinin 1. dereceden yakını veya dernek üyesi olan öğrenciler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Burs Verilemeyecek Öğrenciler
 
Madde 7:
a)      Yönetmeliğinde başka bir kurumdan burs alınmasını yasaklayan hüküm bulunan kurum ve kuruluşlardan burs almakta olan öğrenciler,
b)      Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
c)      Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
d)      Transkriptlerinde Üçten fazla dersten başarısızlığı bulunan öğrenciler
e)      Tokat Almus Akarçaylılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi veya velisi üye olmayan öğrenciler,
f)       Açık öğretim fakültesi öğrencileri
g)      Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler
h)      Bu Yönerge hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Burs Tahsis İşlemleri
 
Burs Başvurusu:
Madde 8 - Burs almak isteyen öğrenciler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre başvuruda bulunurlar.
 
Başvuru Beyanındaki Durum Değişikliği:
Madde 9 - Öğrencinin Derneğe başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri Sekreterliğe yazılı olarak bildirmek zorundadır.
 
Belge İsteme:
Madde 10 - Derneğe burs almak için başvuruda bulunan Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde Sekreterliğe vermekle yükümlüdür.
 
Belge İncelemesi:
Madde 11 - Öğrencilerden alınan belgeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre incelenerek uygun bulunanlar işleme konulur.
 
ALTINCI BÖLÜM
Bursun Kesilme Durumları
 
Öğretim kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma Halinde Bursun Kesilmesi:
Madde 12 - Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en az bir yarıyıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, izin aldığı ya da kaydını dondurduğu tarihten itibaren kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenimine başladığını belgelendirmesi halinde bursun ödenmesine devam edilir.
 
 
Kesin Hükümle Mahkûm Olma Halinde Bursun Kesilmesi:
Madde 13 - Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların (cezası tecil edilenler hariç) bursları kesilir. Bir daha burs verilmez.
 
 
Öğretim Kurumlarından Disiplin Cezası Alma Sebebiyle Bursun Kesilmesi:
Madde 14 – Üzerinde ateşli silah, patlayıcı madde, bıçak vb. her tür kesici, delici, yakıcı salt saldırı amacıyla kullanılmak üzere her türlü suç aletlerinden birini veya bir kaçını bulundurma kullanan öğretim kurumlarının disiplin kurullarınca herhangi bir ceza verilmiş olan öğrencilerin bursları kesilir.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
 
Hüküm Bulunmayan Haller:
Madde 15 - Bu Yönerge ilgili hususların açıklığa kavuşturulmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
Yürürlük:
Madde 16 - Bu Yönerge 12.12.2016 tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme:
Madde 17 - Bu Yönergenin hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.
 
* Bu Yönerge 17 Madde ve 3 sayfadan ibarettir.
 

BAŞKAN
CEMAL ERGEN
 
 
 
SEKRETER
ZAFER GÜNDĞDU
 
 
 
SAYMAN
ARİF ÖZDEMİR
 
ÜYE
HİLMİ KORKMAZ
 
 
 
ÜYE
CEMAL GÜNEŞ