TOKAT ALMUS AKARÇAYLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
CENAZE YARDIMI YÖNERGESİ
 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1
Bu Yönergenin amacı, Tokat Almus Akarçaylılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından cenaze yardımı verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
Madde 2
Bu Yönerge, Tokat Almus Akarçaylılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından hangi koşullarla cenaze yardımı verileceği ile bunların kesilmesi ve gereği durumunda tahsiline ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.
 
Dayanak
Madde 3
Bu Yönerge, Tokat Almus Akarçaylılar Kültür ve Dayanışma Derneği tüzüğünün Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı başlıklı 2. Maddesinin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri başlığının 18. fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. (Dernek üyeleri arasında kalkınma, konut ve tüketim kooperatifleri kurmak, üyelerimize ve aile fertlerine sağlık, tedavi, eğitim ve cenaze masraflarına katılmak, destek sağlamak.)
 
Madde 4
Bu Yönergede geçen;
Dernek                     : Tokat Almus Akarçaylılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ni,
Yönetim Kurulu       : Tokat Almus Akarçaylılar Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulunu,
Dernek Üyesi           : Tokat Almus Akarçaylılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyesini
Cenaze                     : Vefaat eden dernek üyesini veya birinci derece yakınını
Cenaze Yardımı       : Bu Yönerge hükümlerine göre, cenaze için karşılıksız verilen parayı,
 
Cenaze Yardımı Miktarı ve Ödeme Zamanları
Madde 5 - Dernek bütçesi dikkate alınarak cenaze yardımı miktarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
Derneğin cenaze yardımı için vereceği miktar üye veya üye yakınının vefaat tarihindeki bir üyenin bir yıllık dernek üye aidatının 20 (yirmi) katını aşamaz. Müracaat tarihinden itibaren 1  (bir) ay içinde üye veya üye yakınının banka hesabına, banka hesabı yoksa nakden ödenir. Tüzüğün 13. maddesi 1.fıkrası hükümlerine istinaden Yönetim Kurulu Ocak ayında alacağı kararla yıllık üye aidatını yeniden belirlediğinde, cenaze yardımı miktarı yıl sonuna kadar bu karardaki miktar üzerinden değerlendirilir ve üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilerek tebliğ edilir. Yönetim Kurulu Ocak ayında karar almadığında bir önceki yılın kararı geçerlidir.
 
Cenaze Yardımı Verilebilecek Üyeler
Madde 6 - Bu madde kapsamında cenaze yardımı verilmektedir.
a)      Yönetim Kuruluna 6 (Altı) ay içinde müracaat edenlere,
b)      Dernek üyelerine
c)      Dernek üyesi birinci derece yakınlarına
d)      Dernek üyesinin bulunduğumuz yıl dahil 2 (iki) yıldan fazla borcu olmayanlara
Cenaze Yardımı Verilemeyecek Üyeler
Madde 7
a)      Tokat Almus Akarçaylılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi veya üye yakını olmayanlara
b)      Dernek üyesinin bulunduğumuz yıl dahil 2(iki) yıldan fazla borcu olanlara
c)      Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara
 
Cenaze Yardımı Başvurusu:
Madde 8
Cenaze Yardımı almak isteyenler, Yönetim Kuruluna dernek üyesinin veya yakınının ölüm kağıdı veya vukuatlı nüfus kayıt örneğiyle birlikte başvuruda bulunurlar.
 
Belge İsteme:
Madde 9
Derneğe Cenaze Yardımı almak için başvuruda bulunanlar, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak süresi içerisinde Yönetim Kuruluna vermekle yükümlüdür.
 
Belge İncelemesi:
Madde 10
Cemaze Yardımı için alınan belgeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre incelenerek uygun bulunanlar işleme konulur.
 
Hüküm Bulunmayan Haller:
Madde 11
Bu Yönerge ilgili hususların açıklığa kavuşturulmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
Yürürlük:
Madde 12
Bu Yönerge 12.12.2016 tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme:
Madde 13
Bu Yönerge hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.
 
* Bu Yönerge 13 Madde ve 2 sayfadan ibarettir.
 

BAŞKAN
CEMAL ERGEN
 
 
 
SEKRETER
ZAFER GÜNDĞDU
 
 
 
SAYMAN
ARİF ÖZDEMİR
 
ÜYE
HİLMİ KORKMAZ
 
 
 
ÜYE
CEMAL GÜNEŞ